นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการทำงาน จากบริษัท CDG และ G-Able

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสหกิจศึกษา และ การทำงานจาก บริษัท CDG และ G-Able โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากบริษัทฯ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ห้อง 8601 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561