สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 ทุกสาขาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กองบริหารงานบุคคล กองคลัง และ กองนโยบายและแผน ในวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560