สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่โรงเรียนในชนบท ครั้งที่ 2

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่โรงเรียนในชนบท ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิ์ภาพอย่างสูงสุด ณ โรงเรียนบ้านโนนทอง ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2560