นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิช อ่านต่อ

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และคณาจารย์ สาขาวิช อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล ระดับที่ 1 และ 2

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุ อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเต อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการทำงาน จากบริษัท CDG และ G-Able

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม อ่านต่อ

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์อาสาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้แก่โรงเรียนในชนบท ครั้งที่ 2

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคอ อ่านต่อ