จดหมายข่าว ประจำปี 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2559  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน สิงหาคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน กันยายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน ธันวาคม 2559