ข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา

 1. ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่คณะ/วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้ หากไม่มาเข้าสอบตามตารางสอบและห้องสอบที่กำหนดถือว่าขาดสอบในลักษณะวิชานั้น
 2. ในกรณีผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายไม่เกิน 30 นาที จะเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ ผู้เข้าสอบมาถึงห้องสอบสายเกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 3. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาให้ผู้คุมสอบตรวจทุกครั้งที่เข้าสอบ ในกรณีที่ผู้เข้าสอบไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ผู้เข้าสอบขอหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย ที่ผู้เข้าสอบสังกัดมาแสดง จึงจะเข้าสอบได้ และไม่อนุญาตให้ต่อเวลาสอบ
 4. ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งประจำตามที่นั่งสอบที่กำหนดให้ จะเปลี่ยนที่นั่งสอบก่อนได้รับอนุญาตไม่ได้
 5. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายให้สุภาพตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย
 6. ผู้เข้าสอบต้องจัดหาอุปกรณ์ เครื่องเขียนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเขียนมาเอง เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ไม้ฉาก โปรแทรกเตอร์ วงเวียน เป็นต้น และไม่อนุญาตให้ยืมสิ่งของทุกชนิดจากผู้เข้าสอบอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้คุมสอบ
 7. ห้ามผู้เข้าสอบนำตำรา บันทึก เอกสาร เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีสูตร สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบในลักษณะวิชานั้นๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบของลักษณะวิชานั้นๆ และผู้เข้าสอบต้องจัดหามาเอง
 8. ระหว่างการสอบ ห้ามผู้เข้าห้องสอบพูด หรือติดต่อซึ่งกันและกัน หรือก่อการรบกวนแก่ผู้อื่น เช่น สูบบุหรี่ ส่งเสียงดัง เป็นต้น
 9. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามความที่แจ้งไว้ในข้อสอบ เมื่อส่งสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบแล้ว จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ อีกมิได้
 10. การขอสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบเพิ่มเติม หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการสอบ หรือมีข้อสงสัยในการสอบ ให้ผู้เข้าสอบขอหรือสอบถามจากผู้คุมสอบเท่านั้น
 11. ห้ามฉีกหรือนำสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษใดๆ ที่แจกให้ในห้องสอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 12. ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบได้ดำเนินการผ่านพ้นไปแล้ว 35 นาที นับแต่เริ่มสัญญาณให้เข้าสอบ และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบและ/หรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว การขออนุญาตออกจากห้องสอบชั่วคราว หรือหลังระยะเวลาที่กำหนดในวรรคแรก
  (หลังการดำเนินการสอบผ่านพ้นไปแล้ว 35 นาที) ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้คุมสอบ
 13. หากผู้เข้าสอบต้องการส่งสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบก่อนหมดเวลาที่กำหนดไว้ ให้ยกมือขึ้นและรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมิได้ทำข้อสอบให้ดำเนินการตามความในวรรคแรกเช่นเดียวกัน
 14. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบเขียนต่อไปอีก ให้ผู้เข้าสอบวางสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบนั้นไว้บนโต๊ะของตน และรอจนกว่าผู้คุมสอบจะมาเก็บสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว จึงจะออกจากห้องสอบได้
 15. เมื่อผู้เข้าสอบได้ส่งสมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบแก่ผู้คุมสอบเรียบร้อยแล้วผู้เข้าสอบต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบทันที และไม่กระทำการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบอื่นที่กำลังสอบอยู่
 16. ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องสงสัยกระทำการทุจริต ให้ผู้คุมสอบมีอำนาจตรวจค้นผู้เข้าสอบได้
 17. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบลักษณะวิชาใด เมื่อได้สอบสวนแล้ว ประธานกรรมการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการสอบมีอำนาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบลักษณะวิชานั้น หรือสั่งไม่ตรวจคำตอบลักษณะวิชานั้นของผู้นั้น โดยถือว่าสอบตกเฉพาะลักษณะวิชาก็ได้
  ถ้าการกระทำดังกล่าวในวรรคแรกเข้าลักษณะร้ายแรง อาจสั่งไม่ให้ผู้นั้นเข้าสอบต่อไปก็ได้
 18. กรณีกระทำการทุจริตโดยการคัดลอกคำตอบระหว่างผู้เข้าสอบด้วยกัน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้เข้าสอบนั้นได้สมคบกันกระทำการทุจริต

back1