การสอบของนักศึกษา

 1. ให้มีประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบระดับปริญญาตรีและข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้คุมสอบและผู้เข้าสอบถือปฏิบัติ
 2. กำหนดการสอบประจำภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า
  สำหรับการสอบระหว่างภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบประจำภาคการศึกษา
 3. การสอบของรายวิชาใดที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้สาขาวิชากำหนดอาจารย์ผู้หนึ่งประสานงานการสอบของรายวิชานั้น
 4. การดำเนินการสอบ เป็นอำนาจของคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย เสนอคณบดี/ผู้อำนวยการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประจำภาคการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสาขาวิชาอย่างน้อยสาขาวิชาละ 1 คน
 5. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบประจำภาคการศึกษามีหน้าที่ดังนี้
  1. กำหนดบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการและควบคุมการสอบ แล้วนำเสนอคณบดี/ผู้อำนวยการเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
   1. จัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบก่อนกำหนดวันสอบในรายวิชานั้นๆ
   2. กำหนดสถานที่สอบ
   3. กำหนดวิธีการจัดพิมพ์ข้อสอบ
   4. จัดการรับ–ส่งข้อสอบ สมุดคำตอบ และ/หรือกระดาษคำตอบ
   5. ทำหน้าที่คุมสอบ
   6. สอบสวนและรายงานการทุจริตของผู้เข้าสอบ
   7. ติดตามและรวบรวมบัญชีประเมินผล แต่ละรายวิชาที่คณะ/วิทยาลัยรับผิดชอบส่งให้แผนกทะเบียนคณะ/วิทยาลัย เพื่อนำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2. ดูแลการสอบให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของผู้คุมสอบระดับปริญญาตรี และข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  3. วินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสอบ และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยเพื่อวินิจฉัยและดำเนินการ
  4. รายงานการปฏิบัติงานของผู้คุมสอบ
  5. ดำเนินการเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการสอบที่คณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยมอบหมาย
 6. สิทธิในการเข้าสอบของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 7. มหาวิทยาลัยจะไม่ประกาศผลการสอบและจะไม่ให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือไม่ออกใบรับรองผลการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้มีหนี้สินติดค้างกับคณะ/วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จนกว่าจะได้ชำระหนี้สินให้เป็นที่เรียบร้อย
 8. ผู้เข้าสอบผู้ใดกระทำการทุจริตในการสอบลักษณะวิชาใด ให้ประธานกรรมการหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย เพื่อสอบสวนและพิจารณาลงโทษเป็น 3 สถาน ตามลักษณะของความผิด คือ
  1. ให้ได้ระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทำการทุจริตนั้น
  2. ให้ได้ระดับคะแนน ต. หรือ F ในรายวิชาที่ทำการทุจริตนั้น และสั่งยกเลิกการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น
  3. ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
   เมื่อคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัยพิจารณาโทษสถานใด ให้คณบดี/วิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในคำสั่งกรณีลงโทษตามข้อ 8.1 และ 8.2 แล้วเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กรณีลงโทษตามข้อ 8.3 ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการ
 9. เพื่อให้การสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยหรือคณะ/วิทยาลัยอาจกำหนดเป็นประกาศอื่นๆ
 10. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

back1