การขอเพิ่มและถอนรายวิชา

  1. การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
  2. การขอถอนรายวิชา จะกระทำได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดแล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบและให้มีผลดังนี้
    1. ถ้าขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกำหนด 2 สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นกำหนดสัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายใน 6 สัปดาห์แรก ของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะถือว่านักศึกษาขอถอนรายวิชาจากการศึกษารายวิชานั้นๆ และจะได้ระดับคะแนน ถ (W) ในรายวิชานั้น
    2. ถ้าขอถอนรายวิชาเมื่อพ้น 12 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นกำหนด 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะได้รับคะแนน ต (F) หรือ ม.จ. (U) ในรายวิชานั้นๆ
  3. นักศึกษาจะขอถอนรายวิชาจนเหลือจำนวนหน่วยกิตต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 หัวข้อ การลงทะเบียนเรียน (ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) ในภาคการศึกษาปกติไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณบดี/ผู้อำนวยการเมื่อมีเหตุผลอันสมควร

back1