การลงทะเบียนเรียน

ภาคปกติ

 1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ในแต่ละภาคการศึกษาให้เสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
 2. ในกรณีที่มีเหตุอันควร คณะ/วิทยาลัยอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ การงดการเรียนการสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบ้างแล้ว จะต้องกระทำภายใน 14 วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน
 3. ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 4. การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ (เกิน 22 หน่วยกิต) จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณบดี/ผู้อำนวยการ แต่ต้องไม่เกิน 25 หน่วยกิตในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว ซึ่งไม่รวมถึงรายวิชาเสริมหลักสูตรซึ่งไม่นับหน่วยกิต ม.น. (AU)
  การลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในภาคการศึกษาปกติ (9 หน่วยกิต) จะกระทำได้เฉพาะกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่นๆ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย เว้นแต่เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
 5. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งชำระหนี้สินต่างๆ และชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  นักศึกษาที่ได้รับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาใด ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาต่อไป แต่การขอเปลี่ยนระดับคะแนน ม.ส. (I) ในภาคการศึกษาสุดท้ายของนักศึกษาๆ ต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 6. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
 7. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้น จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าปรับ) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ
  มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการสำหรับภาคการศึกษาปกติ และภายใน 7 วันทำการสำหรับภาคการศึกษา ฤดูร้อนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชำระเงินลงทะเบียนเรียนไม่ว่ากรณีใดๆ
  อธิการบดีมีอำนาจออกระเบียบเพิ่มเติมสำหรับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อนได้
 8. ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ จะต้องทำหนังสือขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อคณบดี/ผู้อำนวยการ และจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 9. อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 8 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่นักศึกษา ผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชำระตามระเบียบมหาวิทยาลัย
 10. การขอถอนคืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาคสมทบและภาคพิเศษ

  1. นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาเมื่อได้สะสมชุดการเรียนครบตามรายวิชาในภาคการศึกษานั้น โดยจะลงทะเบียนได้ครั้งละไม่เกิน 18 หน่วยกิต
  2. นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมทั้งชำระหนี้สินต่างๆ และชำระเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  3. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ จะต้องแสดงหลักฐานการผ่านชุดวิชาเพื่อเทียบรายวิชาก่อนการลงทะเบียน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสาขาวิชา
  4. สำหรับภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนเรียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม (ค่าปรับ) ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
   ไม่นับรวมวันหยุดราชการ
  5. ในภาคการศึกษา หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะทำได้ติดต่อกันไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หากไม่ปฏิบัติดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  6. อธิการบดีมีอำนาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้ใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
   นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ 5 กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อมีเหตุผลอันสมควรโดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาพักการศึกษา ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชำระ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย

back1