ระบบการศึกษาระดับปริญญา

 1. ปีการศึกษา ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป
 2. ระบบการศึกษา
   1. การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester Basis) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
    ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
    ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
    อนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา 6-9 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
   2. การจัดการศึกษาภาคสมทบพิเศษเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถศึกษาได้ตลอดเวลาตามความพร้อมของผู้เรียน สถานศึกษา และสถาบันฝึกอบรมที่เข้าร่วมโครงการ
   3. การคิดหน่วยกิต
    1. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
    2. วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
    3. การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
    4. การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
   4. ในแต่ละรายวิชา ถ้านักศึกษามีเวลาศึกษาไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาศึกษา จะไม่มีสิทธิสอบในรายวิชานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณบดี/ผู้อำนวยการเป็นกรณีพิเศษ เมื่อคณบดี/ผู้อำนวยการเห็นว่าการศึกษาที่ไม่ครบกำหนดนั้นเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
   5. เมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาใดครบสองเท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรแล้ว สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และครบสี่เท่าของแผนการเรียนตามหลักสูตรแล้ว สำหรับนักศึกษาภาคสมทบพิเศษ ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาผู้ใดมีผลการศึกษาที่ยังไม่เพียงพอจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  back1