การรายงานตัว และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

    • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไปรายงานตัวต่อมหาวิทยาลัย
    • ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาด้วยตนเองตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของแผนการเรียน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต มิฉะนั้น จะถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (ไม่รวมผู้เข้าศึกษาระดับปริญญา ภาคสมทบพิเศษ)
    • นักศึกษาต้องมีบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกให้โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
    • นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่คณะ/วิทยาลัยแต่งตั้ง

back1