โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ -เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ ให้กับนักศึกษา อ่านต่อ

โครงการก้าวย่างที่สำคัญของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2

โครงการก้าวย่างที่สำคัญของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวเปิดงาน มีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ Thailand 4.0 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแ อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2  สถิติสูงสุดอันดับที่ 3 ประเภทรถประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561 ผู้จัดการทีม ดร.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ ผู้ควบคุมทีม นายฉัตรชัย ดวงปากดี นักศึกษาในทีม 1.วุฒิภัทร สว่างศรี 2.ธนกฤต อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศ สหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

โครงการปฐมนิเทศ สหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมี ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในโครงการมีการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบก่อนออกสู่สถานประกอบการ ดังนี้ 1.เรื่องการเตรียมพร้อมก่อนออกฝึกงานและสหกิจศึกษา โดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการ กองสหกิจศึกษา 2.เรื อ่านต่อ

โครงการ ก้าวย่างที่สำคัญของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1

โครงการ ก้าวย่างที่สำคัญของบุคลากรสายวิชาการ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทที่ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ Thailand 4.0 2. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อมโยงก อ่านต่อ

โครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

โครงการ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยมี ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา ขึ้นเล่าประสบการณ์ ความรู้ที่ได้รับจากการ ออกสหกิจฯ ในเทอมที่ผ่านมา ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 10301 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ร่วมกับ บริษัท เอส ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานของสายไฟฟ้าและสาธิตการทดสอบคุณภาพสายไฟฟ้า พร้อมทั้งบริษัทได้มอบอุปกรณ์ประกอบการสอนและหนังสือมาตรฐานของสายไฟฟ้าด้วย ซึ่งโครงการ อ่านต่อ

โครงการ อบรมระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จัด โครงการ อบรมระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร คุณรัชต์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ และ ทีมงาน จากบริษัท สตางค์คอมพิวเตอร์ จำกัด บรรยายพร้อมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยได้ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Matching Plastic Materials for Packaging with Your Design”

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Matching Plastic Materials for Packaging with Your Design” โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัดในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการนอกห้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด อ่านต่อ

การแข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด Smart Automation 4.0

การแข่งขัน การควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด Smart Automation 4.0 เนื่องในโอกาสครบวาระ 10 ปี (พ.ศ. 2561) สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงมีการกำหนดการจัดโครงการ สัปดาห์วัดคุมวิชาการครั้งที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2561 ซึ่งโครงการ “แข่ อ่านต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ SMRT Agricultural Tobpt Contest 2018

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ SMRT Agricultural Tobpt Contest 2018 โดยแข่งขันเก็บคะแนนรอบแรก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี