มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 3 Admission สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 3 Admission สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ขั้นตอนการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมและ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา  พื้นที่วังไกลกังวล  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  วิทยาลัยเพาะช่าง  Line Group คณะ/วิทยาลัย สำหรับการส่งเอกสารและการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ พื้นที่ศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขั้นตอนการรายงานตัวแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี เทียบโอนรายวิชา ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2564 และ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ม.6 – ปวช.) ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ปวส.) แบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ วิธีก อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และ รอบโควตา (ผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

รายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (ผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) พื้นที่ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะ อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ Walk in 2 ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ตรวจสอบรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (พื้นที่ศาลายา) รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ Walk in 3 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ดังนี้– สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปกติ 4 ปี– สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทียบโอน– สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปกติ อ่านต่อ

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (สาหรับคุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (สาหรับคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา MOU ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา MOU ศาลายา + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วังไกลกังวล + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน บพิตรพิมุข จักรวรรดิ + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน วิทยาลัยเพาะช่าง + ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเ อ่านต่อ

การขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอเอกสารการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://grade.rmutr.ac.th โดยสามารถขอเอกสาร ดังนี้1.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท2.ใบแสดงผลการศึกษา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท3.ใบรับรองความประพฤติ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 50 บาท4.ใบรับรองสําเร็จการศ อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://reg.rmutr.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบ TCAS 1 การรับด้วย Portfolio (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ม.6) และรอบโควตา (สำหรับผู้สมัครคุณวุฒิ ปวช./ปวส.) สมัครออนไลน์ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว อ่านต่อ