วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ  ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้งานระบบสื่อสารอย่างแพร่หลาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบวิทยุและโทรทัสน์กระจายเสียง การสื่อสารผ้านดาวเทียม และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดให้บริการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนของสาขาวิชามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคม อาทิ หลักการของระบบสื่อสาร  การออกแบบสายอากาศ และ การสื่อสารทางแสง โดยเหล่าคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม และพัฒนาทักษะเพื่อการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

เราสอนอะไรบ้าง?

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร ฯ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมจะได้รับการฝึกฝนทางด้านความรู้พื้่นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมการสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  การทำโครงงานทางวิศวกรรม และ การฝึกงาน/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ

ความรู้พื้่นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้หลักการออกแบบวงจรไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์  การออกแบบลายวงจร  การใช้เครื่องมือวัด  และการคำนวณที่เกี่ยวข้อง
วิศวกรรมการสื่อสาร
เรียนรู้หลักการของระบบสื่อสาร  การสื่อสารไร้สาย  การสื่อสารทางแสง  การออกแบบสายอากาศและวงจรรับส่งข้อมูล
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เรียนรู้หลักการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การพัฒนาต้นแบบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์สมองกลฝังตัว  เทคโนโลยี Internet of Things
โครงงานวิศวกรรมโทรคมนาคม
ฝึกการวางแผนและจัดทำโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สหกิจศึกษา/ฝึกงาน
เรียนรู้การทำงานจริงในสถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สนใจเรียนต่อกับเราหรือไม่ ?

ปัจจุบันหลักสูตรปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 4 ปี ปกติ และ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา  ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากเว็บไซต์สาขาวิชา ฯ ในเมนู "สมัครเรียนกับเรา " และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลรัตนโกสินทร์ http://www.rmutr.ac.th

เอกสารประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ฯ

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม © 2017 Frontier Theme