วิศวกรรมโทรคมนาคม

วิศวกรรมโทรคมนาคมเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาระบบสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ  ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้งานระบบสื่อสารอย่างแพร่หลาย อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบวิทยุและโทรทัสน์กระจายเสียง การสื่อสารผ้านดาวเทียม และ โครงข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดให้บริการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2550 เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การเรียนการสอนของสาขาวิชามุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโทรคมนาคม อาทิ หลักการของระบบสื่อสาร  การออกแบบสายอากาศ และ การสื่อสารทางแสง โดยเหล่าคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ การฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้งานเครื่องมือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม และพัฒนาทักษะเพื่อการนำไปประกอบอาชีพในอนาคต

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อยู่ระหว่างการเปิดรัมสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร 4 ปี ปกติ  (มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.) และ หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (ปวส.)

 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม © 2017 Frontier Theme