ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล

การใช้งาน

สำหรับอาจารย์ สำหรับนักศึกษา
#ลงทะเบียนรายงานการวิจัย #ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์
1.เลือกเมนู <ลงทะเบียนรายงานวิจัยวิศวกรรมศาสตร์> 1.เลือกเมนู <ลงทะเบียนปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์>
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่มส่ง (ประเภทให้เลือก งานวิจัย) 2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกดปุ่มส่ง (ประเภทให้เลือก ปริญญานิพนธ์)
3.เช็คเมล์และรอการยืนยันจาก admin อาจใช้เวลา 1-2วัน 3.เช็คเมล์และรอการยืนยันจาก admin อาจใช้เวลา 1-2วัน
#ค้นหารายงานการวิจัย #ค้นหาปริญญานิพนธ์
1.เลือกเมนู <ฐานข้อมูลวิจัยวิศวกรรมศาสตร์> 1.เลือกเมนู <ฐานข้อมูลปริญญานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์>
2.เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นและใส่คำค้นและกดปุ่มค้น 2.เลือกหัวข้อที่ต้องการค้นและใส่คำค้นและกดปุ่มค้น
3.ดูรายละเอียดเต็มโดยคลิกที่ชื่อ 3.ดูรายละเอียดเต็มโดยคลิกที่ชื่อ

หมายเหตุ: เทคนิคการค้นข้อมูลสามารถใช้ * = ตัวอักษรใดๆ , ? = ตัวอักษรใดๆ 1 ตัว เช่นต้องการหาประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ‘ก’ ลงท้ายด้วย ‘ร’ สามารถพิมพ์คำค้นว่า “ก*ร” เป็นต้น