ฐานข้อมูลโครงงานวิศวกรรม

Search:
Total Records Found: 43, showing 10 per page
ปีที่สอบจบชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชา
2559 ไดเพล็กเซอร์แบบคาวิตี้โครงสร้างแบบท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยมใช้งานย่านความถี่เอ็กซ์ นายฤทธิพงษ์ ดร.เอกสิทธิ์ นุกูลเจริญลาภ วิศวกรรมโทรคมนาคม
2559 เครื่องนับยานพาหนะอัตโนมัติบนท้องถนน นายประสิทธิพร อ.ธนากร สุนทรวัฒน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
2559 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อิฐมอญบล็อกประสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อ กนิษฐา อ.อาทร ชูพลสัตย์ วิศวกรรมโยธา
2559 รถบั๊กกี้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานด้วยระบบโซล่าเซลล์ ณัชพล อ.วุฒิไกร บัวแก้ว วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2559 การพัฒนาชุดทดสอบการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยการควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน นายชนาธิป อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2559 การพัฒนาต้นแบบดิจิทัลออสซิลโลสโคปด้วยบอร์ดเอฟพีจีเอ เพิ่มพูน อ.ปกรณ์ ทู้ไพเราะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2559 เครื่องป้องกันการโจรกรรมสำหรับจอดรถจักรยานยนต์โดยใช้การบ่งชี้ด้วยความถี่วิทยุ นายจักรกฤษณ์ อ.ชาญยุทธ อุปายโกศล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2560 ชุดฝึกปฎิบัติการสื่อสารทางแสง นาย สิปปกร อาจารย์ดิสพล ฉ่ำเฉียวกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม
2560 เครื่องจับเวลาสำหรับนักวิ่งมาราธอนด้วยระบบการระบุข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ กัญญพัชร์ อ.ธนากร สุนทรวัฒน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
2560 ชุดควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต นายสุรศักดิ์ ผศ.ธนากร สุนทรวัฒน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม