ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทั้ง 4 ศูนย์บริการวิชาการ

ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทั้ง 4 ศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม

 ในวันที่ 24 เมษายน  2557 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอธิการบดี  yes