สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับคำขอเมื่อวันที่30 – 31 พ.ค.60 ดังนี้

  1. สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ดร.คมกฤช บุญยิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. อนุสิทธิบัตร อ.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ อ.สิริชัย จิรวงศ์นุสรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์


ขอชื่นชมในความตั้งใจและความตระหนักถึงคุณค่าของผลงานวิจัยของตนเอง และ จะเป็นการต่อยอดเชิงพาณิชย์ให้กับงานของอาจารย์ 

ดาวน์โหลด