ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง รักซ้อน อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง รักซ้อน อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง รักซ้อน อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนวิจัย  จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ.2558 (ทุนภายนอก) และได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมวิจัยทุนวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2

1