โครงการเรือนจำสีขาวกับเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุน

      DSC08339โครงการบริการวิชาการนี้ ได้เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ช่วยตรวจตราและตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในข่ายห้ามใช้เทคโนโลยี เช่น กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มการสอบแข่งขันหรือสามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มที่ต้องมีการแข่งขันและแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อการคัดเลือกหรือสรรหาในการตำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ต้องการให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มิฉะนั้นแล้วจะเกิดผลเสียตามมาอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ต้องขัง อาจจะมีการใช้ในการติดต่อซื้อและขายยาเสพติด ทั้งที่ยังเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ

     โครงการบริการวิชาการนี้ จะช่วยให้ผู้ควบคุมผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถเข้าใจพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารแบบต่างๆ ในภาพรวมได้ เป็นแนวทางป้องกันหรือช่วยตรวจตราที่ดี รวมไปถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารจะได้ทันเล่ห์เหลี่ยมของนักโทษในเรือนจำได้ นอกจากนี้แล้ว โครงการฯ นี้ ยังมีส่วนช่วยเพิ่มพูน ความรู้ของนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เป็นอย่างดี เพราะจะได้ทราบถึงการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในการป้องปรามไม่ให้ผู้อื่นกระทำผิด เป็นการช่วยแก้ปัญหาของสังคมได้อีกทางหนึ่ง

DSC08342 DSC08344 DSC08346