อัตราและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการวิชาการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการวิชาการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561

ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2559 จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561
Read more

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง รักซ้อน อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.สำเริง รักซ้อน อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Read more

โครงการเรือนจำสีขาวกับเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุน

      DSC08339โครงการบริการวิชาการนี้ ได้เน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเฝ้าระวัง ช่วยตรวจตราและตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในข่ายห้ามใช้เทคโนโลยี เช่น กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ กลุ่มการสอบแข่งขันหรือสามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มที่ต้องมีการแข่งขันและแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อการคัดเลือกหรือสรรหาในการตำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ต้องการให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มิฉะนั้นแล้วจะเกิดผลเสียตามมาอย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ต้องขัง อาจจะมีการใช้ในการติดต่อซื้อและขายยาเสพติด ทั้งที่ยังเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ

Read more

ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทั้ง 4 ศูนย์บริการวิชาการ

ขอเชิญคณะกรรมการศูนย์บริการวิชาการทั้ง 4 ศูนย์บริการวิชาการ เข้าร่วมประชุม

 ในวันที่ 24 เมษายน  2557 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอธิการบดี  yes