โครงการ กบนอกกะลา:ประสบการณ์นอกห้องเรียน ครั้งที่ ๒

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อศึกษาสถานการณ์การทำงานจริงในด้านการวิจัยและพัฒนา กระบวนการการผลิต และการควบคุมคุณภาพในสถานประกอบการ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ณ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อ.สามพราน จ.นครปฐม และ  บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Continue reading

โครงการแนวโน้มวัสดุไทยในอนาคต

ในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิศวกรรมวัสดุได้ดำเนินการจัดโครงการแนวโน้มวัสดุไทยในอนาคต เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจให้นักศึกษาที่เรียนวิชาวัสดุวิศวกรรม ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัยด้านวัสดุวิศวกรรม   Continue reading

โครงการ การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สาขาอาชีพ ครั้งที่ 3

สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุได้จัดทำโครงการ การเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สาขาอาชีพ ครั้งที่ 3 ในวันที่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 10301 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (พื้นที่ศาลายา) ซึ่งจากโครงการนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ ได้รู้และเข้าใจ สามารถตรวจสอบตนเองว่าสถานประกอบการนั้นๆ มีความต้องการบัณฑิตแบบใดก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว และเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมและได้รับการยอมรับในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา โครงการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก 2 ท่าน ในการเข้ามาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และความต้องการของสถานประกอบการในการรับบัณฑิตเข้าทำงาน ได้แก่ คุณปฐมพงศ์ พัวทวี (ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท สมูธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) และ คุณอัฐพงษ์  กิตติ์ชัยวัชร์ (ผู้จัดการฝ่ายบุคล, บริษัท โกลด์ แพลนเน็ท จำกัด)  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาสาขาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์           Continue reading

โครงการนำความรู้สู่ชุมชนเพื่อการบริหารและจัดการพลาสติกเหลือใช้ ครั้งที่ 3

โครงการนำความรู้สู่ชุมชนเพื่อการบริหารและจัดการพลาสติกเหลือใช้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะต่างๆ ในครัวเรือนและในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยรูปแบบการจัดทำโครงการจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งนี้วิทยากรโครงการซึ่งเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเป็นผู้ให้การอบรมและจัดกิจกรรมการแยกขยะชนิดต่างๆ ในครัวเรือน ในโครงการนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการแยกขยะชนิดต่างๆ รวมทั้งการแยกขยะพลาสติกประเภทต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมที่เพิ่มขึ้นในการขายขยะเหล่านี้ มากกว่าการขายขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้แบบรวมประเภทขายโดยทั่วไป นอกจากการได้รับรายได้เสริมจากการแยกประเภทขยะขายแล้วโครงการนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารและจัดการขยะในครัวเรือนของตนเอง มากไปกว่านั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อระดับชุมชนโดยเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีการตื่นตัวในการบริหารจัดการขยะและพลาสติกเหลือใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โครงการนำความรู้สู่ชุมชนเพื่อการบริหารและจัดการพลาสติกเหลือใช้ ได้ดำเนินการ ณ ชุมชนบ้านวัดเกาะ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ระหว่างวันที่ 11– 12 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน   Continue reading

พิธีลงนามความร่วมมือด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างมทร.รัตนโกสินทร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร

            ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย กับภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ของคณาจารย์และนักศึกษาให้เข้มแข็งต่อไป โดย มี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้ลงนามร่วมกับ ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช อธิการบดี  ผศ.ดร.ปาเจรา พัฒนถาบุตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ หงส์ศรีพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 ห้อง  อธ.1302 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่อจากนั้น  คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ได้เยี่ยมชม ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกด้วย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ที่มา: http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=18687#more-18687     Continue reading

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง) ปฏิทินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบรับตรง)  ปฏิทินรับตรง 58 ที่มา: http://grade.rmutr.ac.th/ และ  http://grade.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2014/12/p762.pdf Continue reading