การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)

 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET) เป็น การประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง โดยเริ่มจัดการประชุมตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559   ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ทแอนด์สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

eenet

Posted by nanny

Website: http://en.rmutr.ac.th/inter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *