.

                   วิศวกรรมการวัดคุม

ine001

วิศวกรรมระบบควบคุม ศึกษาเกี่ยวกับ  การออกแบบระบบควบคุมกระบวนการ เช่นการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน อัตราการไหล ระดับของไหล ค่าความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจน เป็นต้น

วิศวกรรมเครื่องมือวัด ศึกษาเกี่ยวกับ  กรรมวิธีที่จะได้มาซึ่งข้อมูลในรูปแบบของการวัด เช่นการวัดสัญญาณทางไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน เป็นต้น

 วิศวกรรมการวัดคุม  ศึกษาเกี่ยวกับ กรรมวิธีการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ในกระบวนการต่างๆ เพื่อออกแบบระบบควบคุม ประมวลผลให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ตามที่พึงประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ