งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี ร่วมประชุมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ในฐานะกรรมการวิชาการ สาขาคอนกรีต วัสดุและการก่อสร้าง ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13 นวัตกรรมคอนกรีตเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกำหนดจัดงานประชุมในวันที่  7 – 9  มีนาคม 2561 ณ The Zign Hotel พัทยา