โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุฯ

อาจารย์พิทยา  สุขจินดา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วย ดร.สุธรรม โรจนเมฆา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เรื่อง การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดโดย กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา