พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

อาจารย์พิทยา สุขจินดา  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันจันทร์ที่  23 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา