โครงการท้องถิ่นโปร่งใส การก่อสร้างได้คุณภาพ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 และวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัด “โครงการท้องถิ่นโปร่งใส การก่อสร้างได้คุณภาพ”  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยบูรณาการการทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครปฐม  โดยมี อาจารย์ประพัฒน์  สีใส  รองอธิการบดีฝ่าย%B