คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตรเรื่องการรับสมัครนักศึกษาเ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับสมาคมคอนก

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม และด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก

การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศ

งานประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธ

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุฯ

อาจารย์พิทยา  สุขจินดา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศฯ

อาจารย์พิทยา  สุขจินดา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ

อาจารย์พิทยา สุขจินดา  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

โครงการท้องถิ่นโปร่งใส การก่อสร้างได้คุณภาพ

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 และวันจันทร์ที่ 25 กันยายน

การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านคอนกรีต

วันที่ 20-22 กันยายน 2560 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวก

โครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต”

โครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต&rdquo