บุคลากร

<ผู้บริหาร>                                                                                     

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมลล์

เบอร์ติดต่อ

ดร.ชัยพร

ปานยินดี       

หัวหน้าสาขาวิชา

chaiyaporn.pan@rmutr.ac.th

02-4416000 ต่อ 2680

<อาจารย์>                                                                                     

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

อีเมลล์

เบอร์ติดต่อ

อาจารย์ณัฏฐ์

ตั้งปรีชาพาณิชย์

อาจารย์

niyom31@gmail.com

 

 

 

02-4416000 ต่อ 2680

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ชาญยุทธ

อุปายโกศล

อาจารย์

chanyut.a@rmutr.ac.th

อาจารย์จิราพร

เกียรติวุฒิอมร

อาจารย์

jiraporn.kia@rmutr.ac.th

อาจารย์ปกรณ์ ทู้ไพเราะ

อาจารย์

pakon.thu@rmutr.ac.th

อาจารย์กาญบัญชา

พานิชเจริญ

อาจารย์

kanbuncha.pan@rmutr.ac.th

อาจารย์ลักขณา

บรรณวัฒน์

อาจารย์

lakkhana.ban@rmutr.ac.th

ดร.พีรัมพร

จิรนันทนากร

อาจารย์

peerumporn.jir@rmutr.ac.th

ดร.ชัยพิชิต

คำพิมพ์

อาจารย์

chaipichit.cum@rmutr.ac.th