ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาคปกติและภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ คลิก

ผู้มีรายชื่อดังกล่าวสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 10521 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Powered by WordPress | Theme Designed by: http://www.r4isdhc-3ds.fr/ | Thanks to ee network booster, http://www.o2signalboosters.co.uk/ and sky3ds