คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานบทความวิจัยระดับชาติ ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET 2018)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานบทความวิจัยระดับชาติ ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 (EENET 2018)
ดังนี้

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น

ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ บทความเรื่องการปรับปรุงวิธีสอบเทียบเครื่องมือวัดด้วยสายอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางลำคลื่นได้

รางวัลบทความวิจัยชมเชย

1.อาจารย์ประพัทธิ์ อานมนี และ ดร.พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร อาจารย์ประจำสาขาโทรคมนาคม บทความเรื่องสายอากาศไมโครสตริปที่มีพื้นผิวอิมพีแดนซ์สูงสำหรับประยุกต์ใช้งานที่ความถี่ 2.4 GHz
2.ดร.บัญชา เหลือแดง อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการวัดคุม บทความเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับการวัดแบบรูปการแผ่พลังงานคลื่น ของสายอากาศ
3.อาจารย์เรืองยศ เกตุรักษา อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการวัดคุม บทความเรื่องการออกแบบตัวควบคุมพีไอดีด้วยวิธีกำหนดอัตราส่วนคุณลักษณะสำหรับเครื่องอบแห้งเมล็ดกาแฟ
4.นายธีรภัทร รัชตธนกุล นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บทความเรื่องเว็บแอปพลิเคชันช่วยการวางแผนท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยวิธีอาณานิคมมด

Powered by WordPress | Theme Designed by: Official Sky3DS | Thanks to Official Sky3DS, R43dsworld R4 3DS and italia R4